Species

Species

Baer’s Pochard

BP-1

 

 Baer’s Pochard ေရဘဲငွက္မ်ိဳးစိတ္သည္ မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါးအႏၱရာယ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ဥ ဥ၊ သားေပါက္ၿပီး ေဆာင္းရာ သီတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ေဆာင္ပိုင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ ဘူတန္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ နီေပါ၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ထုိင္၀မ္၊ ဖီလစ္ပိုင္ အစရွိေသာႏိုင္ငံမ်ား တြင္ေဆာင္ခိုၾကသည္။ ေမလအလယ္ ေလာက္တြင္ သားေပါက္ရန္ေနရာသို႔ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ေမလတြင္ ငွက္အမမ်ားက စတင္၍ ဥ ဥ ၾကသည္။ ဥအေရအတြက္ ၉ ဥ မွ ၁၅ ဥအထိဥေလ့ရွိသည္။ သိုက္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္သိုက္ႏွင့္တစ္သိုက္နီးကပ္စြာ ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ အျခားငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အသိုက္အနီးတြင္လည္း အသိုက္ေဆာက္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ Baer’s Pochard အမမ်ားသည္ ၎တို႔၏အႏြယ္၀င္ေရဘဲငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ Common Pochard, Gadwell တို႔၏အသိုက္ထဲတြင္ သြားေရာက္ဥ ဥေလ့ရွိသည္။ ၂၃ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ၀ပ္ၿပီးလွ်င္သားေပါက္ သည္။ ငွက္အမက ဥမ်ားကို၀ပ္ေန႔သည့္အခ်ိန္တြင္ ငွက္အဖိုက ငွက္အမကိုအစာရွာေကၽြးၿပီး အျခားငွက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္မွကာကြယ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ငွက္ကေလးမ်ားသားေပါက္ရာတြင္ အရင္ဆံုးေပါက္လာသည့္ငွက္ ကေလးမ်ားက က်န္သည့္ဥမ်ားအေကာင္ေပါက္လာသည့္အထိ အသိုက္အနီးတြင္သာေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အႏၱရာယ္တစ္စံုတစ္ရာက်ေရာက္လာပါက အေကာင္ေပါက္ရန္က်န္ေနေသာဥမ်ားကို ငွက္အမကစြန္ခြာသြား တတ္သည္။

          ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ BANCA အသင္းမွ ထိုမ်ိဳးစိတ္ကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ မႏၱေလးတိုင္း တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပ်ဴကန္၌ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ၁၂ ေကာင္၊ မတ္လတြင္ ၄ ေကာင္ေတြ႔ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ အဆိုပါပ်ဴကန္သည္ သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေပၚေနေသာကန္ျဖစ္ၿပီး အနီးအနားရွိရြာမ်ားအတြက္ ေႏြရာသီ၌ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ စီမံကြပ္ကဲေနေသာ ကန္ျဖစ္သည္။ ထိုကန္တြင္ ေရဘဲမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္မႈမ်ား နည္းပါးေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရ သည္။ ပ်ဴကန္အနီးရွိ ပ်ဴရြာအပါအဝင္အျခားရြာမ်ားသည္ ထိုကန္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ငါးဖမ္းျခင္းမရွိသည္ ကိုထူးျခားစြာေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုသို႔ကန္အတြင္း ဆင္းေရာက္ျခင္းမရွိျခင္းမွာ မိ႐ိုးဖလာယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ အရျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Pink-headed Duck (ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္)

(Rhodonessa caryophyllacea)

Pink-headed-duck

 

မ်ိဳးသုန္းလုနီးပါးအေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေရေပ်ာ္ငွက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးကိုယ္လံုးမွာမည္းညိဳေရာင္၊ ေခါင္းႏွင့္ ႏႈတ္သီးမွာပန္းေရာင္ျဖစ္သည္။ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္မ်ိဳးစိတ္ကိုယခင္ကအိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုယူဆရၿပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မွစ၍ မ်ိဳးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ Charles M. Inglis ဆိုသူက အိႏိၵယႏိုင္ငံ Bihar ျပည္နယ္ရွိ ပဥၥမေျမာက္အႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Darbhanga တြင္ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္မ်ိဳးစိတ္ ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္မ်ိဳးစိတ္မွန္းမသိဘဲပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူ၏ေနာက္လိုက္ ေခြးကသူထံသို႔ကိုက္ခ်ီသယ္ေဆာင္လာေသာအခါတြင္မွသာ အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္မွန္းသိရွိခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ရွိမႈမွာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာအရ ဘဲေခါင္းပန္းေရာင္ကိုေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိမႈျဖစ္ခဲ့သည္။

Read more...

donation-for-the-birddownload

Join Our Newsletter

Join our newsletter to get latest news of our association.

Contact With Us

Biodiversity And Nature Conservation Association (BANCA)
Myanmar Registered Charity 1/Local/0141

Address : No.943, Second floor (right), Kyeik Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Tel : +95-9- 420080979,+95-1-663077
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : http://banca-env.org/